Neurologiset erityisvaikeudet

Autismin kirjo kattaa autismin ja Aspergerin oireyhtymän lisäksi Rettin ja Touretten oireyhtymät sekä disintegratiivisen kehityshäiriön. Oireet näkyvät käyttäytymisessä, mm. puutteellisena tai poikkeavana sosiaalisena vuorovaikutuksena ja kommunikaationa, rajoittuneena tai stereotyyppisenä käyttäytymisenä tai poikkeavana reagointina aistiärsykkeisiin.

AD/HD ja ADD -oireyhtymiin liittyy häiriöitä tarkkaavaisuudessa ja aktiivisuudessa. Tarkkaavaisuushäiriöinen henkilö ei pysty keskittymään riittävästi päivittäiseen arkeen tai työhön liittyviin tehtäviin. Tarkkaavaisuushäiriöön voi liittyä impulsiivisuutta, organisointikyvyn puutetta sekä aloitekyvyttömyyttä.

Kielellinen erityisvaikeus tarkoittaa lapsen puheen ja kielen kehityksen viivästymistä tai etenemistä poikkeavasti. Kielellinen erityisvaikeus voi ilmetä myöhemmin oppimisvaikeuksina. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen saattaa olla hidasta ja vaikeuksia voi olla vieraiden kielten ja matematiikan oppimisessa. Kielelliseen erityisvaikeuteen saattaa liittyä myös hahmotuksen ja motoriikan vaikeuksia, tarkkaavaisuuden kiinnittämisen ja keskittymisen ongelmia sekä vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa.
 
Usein nämä oireyhtymät johtuvat neurobiologisia syistä. Oirekuva ja vaikeusaste vaihtelevat yksilöllisesti. Samalla henkilöllä voi olla useamman oireyhtymän piirteitä.
 
Powered by Smart Kotisivutyökalu